aktier och aktiekapital


Aktiekapitalet i Fastator ska enligt bolagsordningen lägst vara 14 000 000 SEK och högst 56 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 8 750 000 stycken och högst 35 000 000 stycken.
Fastator får ge ut aktier i två aktieslag, serie A och serie B varvid aktier av serie A får ges ut till ett antal av maximalt 125 000 stycken och aktier av serie B till ett antal av maximalt 34 875 000 stycken.
Aktiernas röstvärde vid bolagsstämman är tio (10) röster per aktie av serie A och en (1) röst per aktie av serie B. Aktier av serie A ska kunna omvandlas till aktier av serie B. Ägare till aktier av serie A äger under januari, april och oktober månad varje år rätt att påfordra att hela eller del av innehavet av aktier av serie A omvandlas till aktier av serie B enligt bolagsordningen.