AFFÄRSMODELL

Vi allokerar kapital där det skapar mest värde

Våra investerare tillför kapital genom såväl aktier som obligationer och hybridkapital. Fastator utgör en effektiv finansieringsmotor där kapital tillförs till de innehavsbolag där kapitalet bedöms skapa störst värde över tiden. Våra innehavsbolag äger underliggande tillgångar inom en rad fastighetsrelaterade sektorer. Fastators avkastning skapas via såväl ränta som utdelning och realisationsvinster från innehavsbolagen.