Årsstämma 2019

28 november 2018

Här hittar du all information om Fastators årsstämma 2019 och kan ladda ned tillhörande dokument. 


TID OCH PLATS FÖR STÄMMAN

Stämman kommer att hållas den 3 maj 2019 kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.

AKTIEÄGARES FÖRSLAG TILL STÄMMAN

Aktieägare som önskar ett ärende behandlat på stämman ombeds lämna förslag via bolagets adress senast den 22 mars 2019.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2019, dels till bolaget anmäla sitt deltagande vid årsstämman senast fredagen den 26 april 2019. Anmälan ska ske skriftligen per post till AB Fastator (publ), Nybrogatan 3, 114 34 Stockholm.


Dokument till årsstämma 2019