PressmeddelandenPenser Access: Fastator - Nytt dotterbolag med inriktning mot stadskärnor

22 maj 2019
Fastators NAV uppgick efter kvartalets utgång till 69,6 kr vilket motsvarar en tillväxt q-q om 8%. Ökningen går framför allt att härleda till värdeökningar i Fastators direktägda fastighetsbestånd. Bolaget har efter kvartalets utgång beslutat att starta ett nytt dotterbolag med fokus på centrumfastigheter. Bolaget kommer att heta Point Properties och balansomslutningen kommer initialt vara 500 mkr och fastighetsportföljen kommer b.la. bestå av de centrumfastigheter som förvärvades under kvartalet. Offentliga Hus fortsätter att växa enligt plan och har under kvartalet förvärvat fastigheter till ett värde om 78,5 mkr, räknat med förvärv som ska tillträdas under året uppgår fastighetsportföljen till ca 5 mdkr. Vi väljer att höja våra NAV estimat för helåret till spannet 73-76 kr, detta motiverar en kurs om 55-57 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en låg risk.

Analysguiden: Högre värden på fastigheter

17 maj 2019
Fastator ökade sitt substansvärde med ytterligare 5 kronor/aktie till 69,6 kronor/aktie under första kvartalet 2019. Bakom detta ligger värdeökningar främst på Fastators egna fastigheter, medan förändringen hos Offentliga Hus var mindre denna gång. Vi höjer vår riktkurs till 56 kronor (53) i Bas-scenariot.

Aktiebolaget Fastator (publ) delårsrapport januari - mars 2019

16 maj 2019
Kvartalet januari - mars Periodens resultat                                         83,9 MSEK (6,7) Resultat per aktie efter utspädning                5,7 SEK (0,4) Avkastning på eget kapital                             10,6 % (1,1) Substansvärde                                               1 015,0 MSEK (591,9) Substansvärde per aktie efter utspädning      69,6 SEK (41,8)

Läs mer

AktuelltJarl Securities höjer riktkursen för Fastators aktie

30 november 2018
I senaste analysen från Jarl Securities och Analysguiden höjs Fastators riktkurs. Hela analysen kan du läsa här

Läs mer


Nyckeltal Q1 2019 
Resultat83,9 MSEK (6,7)
Substansvärde1015,0 MSEK (591,9)
Substansvärde per aktie efter utspädning69,6 SEK (41,8)
Avkastning på eget kapital10,6% (1,1)